فروش رزین کاتیونی سمنان

فروش رزین کاتیونی سمنان 

 

 

فروش رزین کاتیونی سمنان

فروش رزین کاتیونی سمنان

 

رزين هاي فنوليك معمولا كدر هستند و رنگ آنها از كهربايي (amber (كم رنگ و قهوهاي تيره تا سياه تغيير

ميكند. رنگ تيره رزينهاي فنوليك كاربرد آنها را محدود ميكند. رزينهاي فنوليك در اشكال پولك، فيلم مايع و

پودر موجودند. رزينهاي فنوليك جزء رزينهاي با كاربرد عمومي محسوب ميشوند ولي ميتوان آنها را براي سازههاي

مهندسي آميزهسازي نمود. فنوليكها دومين رتبه را در رزينهاي گرما سخت پر مصرف دارا هستند.

رزينهاي فنوليك بدون فيلرها شكننده هستند و كاربرد فيلرها و ساير افزودنيها به منظور ايجاد خواص مطلوب در آنها

 

عادي است. رزينهاي فنوليك بدليل تفاوتهاي فيزيكي و شيميايي اجزاء خواص متنوعي را در بر ميگيرند. برخي از

انواع رزينهاي فنوليك عبارتند از:

 

خرید رزین کاتیونی سمنان 

خواص رزينهاي قالبگيري فنوليك عبارتند از:در مقايسه با فنوليكها رزينهاي اوره- فرم آلدهيد ارزانترند و رنگ آنها

روشنتر است. همچنين مقاومت آنها در برابر ترك خوردگي الكتريكي بيشتر است ولي مقاومت حرارتي كمتري

دارند.

محدوده كاربرد فيلرها معمولا محدود به فيلرهاي سفيد كننده براي پودر چوب و الياف خرد سلولز و نيز

امكان كاربرد تقويت كنندههاي معدني يا ليفي است.

رزينهاي ملامين فرم آلدهيد در مقايسه با فنوليكها و اوره-فرم آلدهيد عملكرد بهتري دارند ولي گرانترند.

ويژگيهاي مطلوب آنها عبارتند از: جذب آب پايين، مقاومت حرارتي و لكه پذيري، سختي و عايق الكتريكي

 

سهولت قالبگيري

پايداري ابعادي بسيار خوب و دقيق

مقاومت در برابر خزش

در برابر تغيير شكل

حرارتي خوب

الكتريكي خوب

شيميايي خوب

در برابر شرايط آب و هوايي خوب

جذب آب پايين

كيفيت مناسب در ماشينكاري

 

 

قیمت رزین کاتیونی سمنان 

 

كاربردهاي مرسوم از اين مواد عبارتند از: سازه هاي عايق براي ولتاژ بالا، چرخ دنده ها،water .دكوري ميز مغزي ،

bearing lubricater

دسته ديگري از رزينها با نام آمينو رزين نيز ميتوانند همراه رزينهاي فنوليك دسته بندي شوند. اين رزينها

كم مصرفند. رنگ سفيد آنها باعث طرح امكان جايگزيني بجاي فنوليكها شد. رزينهاي فنوليك بدليل تيرگي

رنگ، فقط در ساخت قطعات تيره كاربرد دارند.

دو آمينوي معروف و مرسوم اوره و ملامين و رزينهاي حاصل اوره-فرم آلدهيد و ملامين- فرم آلدهيد ميباشند.

 

فروش رزین کاتیونی مشهد

فروش رزین کاتیونی مشهد

 

 

 

فروش رزین کاتیونی مشهد

فروش رزین کاتیونی مشهد

 

رزین متخلخل که داراي روزنه هاي درشت فیزیکی است، با استفاده از روش خاص پلیمریزاسیون قابل تولید می

باشد. این رزین داراي

دونوع روزنه درشت و ریز در حالت متورم است. رزین متخلخل به دو گروه زیر تقسیم می گردد:

1 -رزین با “درجه بهم پیوستگی” نه چندان زیاد که در نتیجه داراي روزنه هاي درشت اندکی بوده و روزنه هاي ریز

آن در حالت تورم خیلی بزرگ می شوند. بنابراین، این نوع رزین جهت استفاده در تصفیه آب مؤثر است. این نوع

رزین از ” رزین بسیار متخلخل  متمایز می باشد.”

کاربردهــای فــراوان ایــن گونــه از مــواد مرکــب )الســتیک- فلــز( بهخصــوص در صنعــت خــودرو بهدلیــل خاصیــت

لرزهگیــری خــوب آنهــا در اواخــر ســال۱۹۳۰ ْباعــث گســترش ایــن صنعــت شــد. در ایــن زمــان بــا اســتفاده از

روش السـتیک سـخت و بـا تهیـه محلـول، الیههای السـتیک بــر روی فلــز قــرار داده میشــدند.

 

قیمت رزین کاتیونی مشهد

 

در بیــن ســال های ۱۹۴۰ تـا ۱۹۵۰ تالشهایـی بـرای ایجـاد پیونـد بیـن السـتیک بـا

فلـز بـه اسـتفاده از ایزوسـیانات صـورت پذیرفـت. در همیـن سـالها بـه کمـک چسـب پیشـرفته بـه نـام کملـوک ۲۲۰

کـه  دانشــمندان موفــق بــه در اواســط ایــن دهــه ســاخته شــد ایجـاد پیونـد السـتیم-فلز شـدند. ایـن چسـب

بـا نـام تجاری کموزیـل توسـط شـرکت هنـکل آلمـان بهصـورت انحصـاری بـه بـازار عرضـه شـد. سـازوکار عملکـرد

ایـن عامـل پیونـد جدیـد بـه گونـه ای اسـت کـه در حین پخـت به طـور همزمان بـا هـر دو الیـه السـتیک و فلـز

واکنـش شـیمیایی می دهـد و موجـب پیونـد ایـن دو مـاده غیـر هـم جنـس می شـود.

 

خرید رزین کاتیونی مشهد

 

ایـن چسـب به گونـه ای طراحـی شـده اسـت کـه پایـداری بسـیار زیــادی در شــرایط دمــای محیــط داشــته باشــد

در بسـیاری از ایـن کاربردهـا الزم اسـت کـه السـتیک در تمـاس بــا ســطح فلــزی قــرار گیــرد تــا قابــل اطمینانتــر

باشــد.

سـطح مشـترک بـا لاســتیک اهمیــت بســزایی دارد. همچنیــن عوامــل پیونــدی مــورد اســتفاده در آمیزههــای

لاســتیکی نیــز بــر چســبندگی تأثیـر گـذار هسـتند

 

فروش رزین کاتیونی تهران

فروش رزین کاتیونی تهران 

 

فروش رزین کاتیونی تهران

فروش رزین کاتیونی تهران

 

احیاء- این مرحله شامل جریان داشتن آرام ماده احیاء کننده از بین لایه رزین از بالا به پایین می باشد. مقدار ماده

احیاء کننده متناسب با نوع رزین و ناخالصی آب، متفاوت است. داشتن زمان تماس طولانی با محلول ماده احیاء

کننده و نفوذ یکنواخت محلول احیاءکننده بداخل رزین، براي بازده رزین ایده آل می باشد ولی قطع جریان محلول در

این مورد مناسب نیست.

قیمت رزین کاتیونی تهران 

خروج ماده احیاءکننده باقیمانده- پس از اتمام مرحله احیاء ممکن است که هنوز مقداري از ماده احیاء کننده در لایه

هاي رزین باقیمانده باشد. حجم این آب دوبرابر حجم رزین است.

4 -آب کشی- جهت شستشو و خارج نمودن مقادیر اندك محلول احیاء کننده که هنوز باقیمانده و با وجود اتمام

مرحله قبل، تخلیه نگردیده است، مرحله آب کشی باید با استفاده از میزان بیشتري انجام گیرد. این مرحله تا

شستشو و تخلیه کامل محلول احیاء کننده و شروع مرحله کاري ادامه خواهد داشت.

خرید رزین کاتیونی تهران 

مرحله کاري: دراین مرحله آب تصفیه نشده جهت انجام تبادل یون مناسب، از بالا به پایین جریان می یابد. دبی

جریان با توجه به نوع آب تصفیه نشده، متفاوت است. جریان آب باید با سرعت نسبتاً زیاد و تا شروع نشت یون

ادامه یابد. هنگامیکه یون شروع به نشت نماید، جریان آب باید قطع شده و مرحله شستشوي معکوس آغاز

گردد

 

کاهش فشار در حالت جریان داشتن آب و انبساط لایه رزین در حالت شستشوي معکوس، عوامل مهم در طراحی

سیستم تصفیه می باشد. این عوامل به قطر دانه ها و جرم مخصوص رزین و درجه حرارت آب بستگی دارند. قطر

رزین با استفاده از “قطر موثر” و “ضریب یکنواختی” آن مشخص می گرددخواص هیدرولیکی رزین از جمله کاهش

فشار در حالت کار و انبساط لایه رزین در حالت شستشوي معکوس بستگی تنگاتنگ با اندازه ذرات آن دارند. اندازه

ذرات رزین در صنعت عموماً 50-10) مش) است. در برخی از موارد جهت نشان دادن اندازه دانه هاي رزین از نتایح

بدست آمده از روش سرندکردن این ذرات استفاده می شود

 

فروش رزین کاتیونی

فروش رزین کاتیونی

 

 

 

فروش رزین کاتیونی

فروش رزین کاتیونی

 

 

 

کاربردهای رزین آلکید:

مانند استرها و كتون ها. برای استفاده ، از آن در:

اتومبیل

لوازم خانگی

روش های فلزی

وسایل نقلیه و بسیاری از زمینه های دیگر استفاده می شودمواد تشکیل دهنده رزین آلکید:

الکل چند عاملی پلی ال ها:

الكل هایی با بیش از 2 عامل هیدروكسیل (oh)را پلی ال میگویند .بیشتر از گلیسیرین -پنتااریتریتول-سوریبتول در

تولید رزین های آلكیدی استفاده میشود.

انواع الکل چند عاملی پلی ال ها:

گلیسیرین

پنتا اریتریتول

تری متیلول پروپان

گلیكول

سوربیتول

 

قیمت رزین کاتیونی

 

روغن ها و اسید های چرب رزین های تولید شده از اسید چرب به دلیل درجه خلوص باالتر اسید چرب، رنگ روشن

تر و مقاومت شیمیایی باالتری دارند و در عین حال هزینه تولید رزین در این موارد بیشتر است . و مشكالتی از قبیل

خورندگی اسید چرب و زنگ زدگی ظرف وجود دارد .نوع و مقدار روغن روی خواص رزین از جمله سرعت خشك

شدن بیشترین اثر را دارد. انواع روغن ها و اسیدهای چرب:

روغن های غیر خشك شونده:

كرچك

روغن نارگیل

روغن پنبه دانه

 

خرید رزین کاتیونی

 

روغن های غیر خشك شونده, مانند روغن نارگیل، روغن كرچك و روغن پنبه دانه كه دارای پیوندهای اشباع هستند

و در هوا خشك نمی شوند. این روغن ها در رزین های آلكید كوره ای مصرف دارند.

روغن های نیمه خشك شونده:

سویا

تال

روغن های نیمه خشك شونده؛ نظیر سویا و  تال كه در هوا به صورت نیمه جامد خشك می شوند و در

رزینهای آلكید جهت مصارف كوره ای، الک نیتروسلولز و رنگهای ساختمانی كاربرد دارند.

روغن های خشك شونده:

بزرک

تانگ

روغن های خشك شونده؛ مانند  بزرک و روغن كرچك آبگیری شده كه دارای پیوندهای غیر اشباع در زنجیره

هستند و با اكسیژن هوا در دمای محیط واكنش می دهند. تعداد و نحوه قرار گرفتن این پیوندهای غیر اشباع در

زنجیره از این روغن ها در رزین های مصرفی در رنگ روغنی ساختمانی و ضد زنگ آلكیدی استفاده می شود.روی

سرعت خشك شدن آن مؤثر است

 

فروش پلی یورتان گرگان

فروش پلی یورتان گرگان

 

 

فروش پلی یورتان گرگان

فروش پلی یورتان گرگان

 

رزین اکریلیک:
یکی از رایج ترین رزینهای مورد استفاده در رنگهای محلول در آب رزین اکریلیک می باشد.این نوع رزین یک الیه نازک

و ضد آب بر روی چوب به وجود می آورد.نوع دیگری از رزین اکریلیک به نام رنگ التکس دارای دو ویژگی هستند که

آن را موادی بسیار مناسب برای چوب کرده است.بسیار جالب است بدانید الیه نازکی که این رزین تشکیل می

دهد مانع نفوذ آب و رطوبت می شود اما هنگامی که بخواهید با دستگاه بخارشور سطح را تمیز کنید مقاومت

زیادی ندارد.

 

خرید رزین پلی یورتان گرگان

 

رزین اکریلیک به دو گروه مجزا با نام ترموست و ترموپالست تقسیم بندی میشود.این محصول ترموست براقیت و

حفظ براقیت خوبی نسبت به ترموپالست دارد و در محلول قابل اسپری از درصد جامد خوبی برخوردار هستند و

مقاومت شیمیای بیشتری از ترموپالست دارند و آن ترموپالست فاقد هر گونه گروه فعال بوده و به عالوه دارای وزن

ملکولی نسبتا زیاد میباشد.رزین اکریلیک بسیار االستیک می باشد به گونه ای که بدون ایجاد ترک در الیه نازک

رزین امکان همشکیدگی و واکشیدگی چوب وجود دارد.

 

قیمت رزین پلی یورتان گرگان

 

رزین آلکیدی:

بیشتر رنگهای روغنی موجود در بازار دارای رزین آلکیدی است.همچنین آلکید را می توانید با رزین اکلریک مخلوط و

استفاده کنید.رزین آلکیدی روغنی یک الیه مقاوم و با دوام بر روی سطح ایجاد و چوب را در برابر آب و رطوبت

محافظت میکند پس نتیجه میگیریم که این نوع رنگ برای سازه های چوبی که در معرض رطوبت و آب هستند

استفاده میشود اما توجه داشته باشید این نوع رنگها به علت نداشتن خصلت هواپذیری ممکن است چوب خیس

باشد و هنگامی که چوب خشک می شود و رطوبت از دست می دهد رنگ تاول می زند.از این نوع رزین ها برای

بازسازی چوبهای قدیمی که رنگ شدهاند استفاده میشود.

رزین وینیل استر:

رزین وینیل استر رزینی ترموست،حاصل از واکنش رزین اپوکسی با اسیدهای کربوکسیلیک غیر اشباع اتیلنی

میباشد که دارای خواص مکانیکی و شیمیایی بسیار مناسب و مقاومت بسیار خوب در برابر خوردگی و هیدرولیز

است.دقت بفرمایید هنگامی که انعطاف پذیری الیه نازک رنگ در اولویت باشد از رزین وینیل استفاده می کنند.

 

 

 

 

 

فروش رزین پلی یورتان شیراز

فروش رزین پلی یورتان شیراز

فروش رزین پلی یورتان شیراز

فروش رزین پلی یورتان شیراز

 

وینیل استرها محصول واکنش رزینهاي اپوکسی با اسیدهاي غیر اشباع اتیلنی میباشند بجز حالات خاص، معمولا

رزینهاي وینیل استر داراي انتهاي غیر اشباع میباشند. این انتها میتواند واکنش شبکههاي شدن را انجام دهد و نیز

میتواند پلیمریزاسیون  زنجیرهاي وینیل استر را انجام دهد و یا اینکه به همراه استایرن کوپلیمر شود.

اکثر وینیل استرهاي مرسوم با استریفیکاسیون یک رزین دي اپوکسید با یک اسید مونوکربوکسیلیک غیر اشباع،

ساخته میشوند.

 

خرید رزین پلی یورتان شیراز

 

میتوان آنها را به تنهایی با واکنش رادیکال آزاد پخت نمود و یا در مونومري مانند استایرن حل نمود و رزین مایع

بدست آورد. در این صورت، وینیل استر را میتوان مانند رزین پلی استر استفاده نمود.

رزینهاي وینیل استر خواص چقرمگی و مقاومت شیمیایی بسیار بهتري نسبت به رزینهاي پلی استر دارند. زنجیر

اصلی اپوکسی سازنده وینیل استر، موجب پیدایش چقرمگی و ازدیاد طول کششی بالاتر میشود. جرم مولکولی

رزینهاي وینیل استر به انتخاب نوع اپوکسی بکار رفته بستگی دارد. به این دلیل، استحکام کششی، ازدیاد طول،

نقطه نرمی و واکنش پذیري رزین نهایی توسط جرم مولکولی و ساختار اولیه تعیین میشود. این موضوع، این امکان

را بوجود میآورد که براي کاربردهاي مختلف خواص مختلف طراحی شود.

 

قیمت رزین پلی یورتان شیراز

رزینهاي وینیل استر در مقایسه با پلی استرهاي غیر اشباع مقاومت شیمیایی خوبی دارند.

بخشی از این ویژگی مربوط به عدم حضور پیوندهاي استري در زنجیره اپوکسی میباشد. اتصالات اجزاء پلیمر،

توسط پیوندهاي فنیل استري انجام میگیرد. این اتصالات درمقایسه با اتصالات استري در برابر اکثر محیطهاي

شیمیایی بویژه در شرایط قلیایی شدید مقاومترند.

اتصال استري تنها در انتهاي زنجیر وینیل استر وجود دارد. این امر حملات عوامل شیمیایی را به حداقل

میرساند.رزینهاي اپوکسی به عنوان رزینهاي اپوکسید نیز شناخته میشوند. ویژگی شناسه این رزینها دارا بودن

بیش از یک گروهepoxy- 2و1 در ساختار مولکولی است. این گروه ممکن است در بدنه زنجیر باشد ولی معمولاَ در

انتها قرار دارد.

در شرایط مناسب واکنش، گروه اپوکسی میتواند با اسیدها، ایندرید اسیدها، آامینها و الکل واکنش تراکمی به

همراه جابجایی هیدروژن به گروه اتیلن اکسید، بدهد.

فروش رزین پلی یورتان مشهد

فروش رزین پلی یورتان مشهد

 

 

 

 

فروش رزین پلی یورتان مشهد

 

آویزان کردن

آسانترین راه برای خشک کردن اغلب گل ها این است که آنها را در دسته های کوچک ببندیم و در یک مکان گرم و

تاریک و دارای تهویه مناسب وارونه آویزان کنیم.بعد از برداشتن گلها حتما باید برگهایشان را جدا کنیم زیرا برگها با

نگه داشتن رطوبت روند خشک شدن را کند می کنند بهتر است برای بستن ساقه ها به جای نخ یا سیم از

نوارهای لاستیکی استفاده شود

 

خرید رزین پلی یورتان مشهد

 

زیرا ساقه ها بعد از خشک شدن حجمشان کمتر شده و ممکن است کف زمین بیفتد که منجر به آسیب دیدگی و

بدشکلی گل های خشک می شود.تدخین دی اکسید گوگرد قبل از خشک کردن باعث از بین رفتن حشرات و قارچ

ها شده و تغییر رنگ را به حداقل می رساند هر دسته فقط باید دارای یک نوع گل باشند زیرا سرعت خشک شدن

گلهای مختلف متفاوت است و تفکیک گلها بعد از خشک شدن مشکل می باشد بهتر است در یک دسته گل طول

ساقه ها با هم متفاوت باشد تا گلها با هم در تماس نباشند و بهتر خشک شوند گلهای بزرگ باید به صورت

انفرادی خشک شوند

 

قیمت رزین پلی یورتان مشهد

 

محل اویزان کردن هردسته گل باید حداقل 15 سانتی متر از سقف و همچنین از دسته گل مجاور فاصله داشته

باشند تا هوا کاملا جریان داشته و از رشد قارچ و پوسیدگی جلوگیری شود فرایند خشک شدن در این روش 1تا6

هفته طول می کشد که بستگی به نوع گل مکان برداشت و مکان خشک کردن دارد وقتی گلها کاملا خشک شد

انها را دسته بندی می کنند و در این روش احتمال رنگ پریدگی و قهوه ای شدن گلها وجود

دارد و فضای زیادی جهت کار لازم است گلهایی به رنگ صورتی،زرد،نارنجی و سوسنی مثل آهار،آفتابگردان و

بنفشه بعد از خشک شدن بهتر رنگ خود را حفظ می کنند از جمله گلهایی که می توانند به این روش خشک

شوند عبارتند از شقایق،همیشه بهار،جعفری،بومادران،شاه پسند،زلف پیر،تاج خروس،اسطوخودوس،زبان در

قفا،انگشتانه،پیاز

فروش رزین پلی یورتان اصفهان

فروش رزین پلی یورتان اصفهان

 

 

 

فروش رزین پلی یورتان اصفهان

فروش رزین پلی یورتان اصفهان

 

 

 

چند نوع حباب اپوکسی داریم؟

توجه کنید دوستان عزیز حبابها در مراحل مختلف کار ممکن هست متولد شوند. هر‌کدوم رو مختصر توضیح میدم و

یک راه حل ارائه برای هر مشکل به شما ارائه میدم. به شما قول میدم با رعایت این موارد 90% مشکلات شما با

حباب ها حل خواهد شد!

1) حباب ایجاد شده بر اثر اختلاط “ناصحیح” : در این مرحله بیشترین حباب وارد مخلوط میشه .. مخلوط کردن

اپوکسی و هاردنر راه و روش خاص خودش رو داره که باید دقیقاً رعایت بشه در غیر اینصورت شما با دست خودتون

حبابهای زیادی رو وارد رزین اپوکسی میکنید ..

 

خرید رزین پلی یورتان اصفهان

 

2) حباب ایجاد شده بر اثر گرم شدن رزین اپوکسی: وقتی شما یک وزن مشخصی از اپوکسی و هاردنر رو مخلوط

میکنید (مثلاً 500 گرم) ولی توجه نمیکنید که پاتلایف این رزین چقدر هست این نوع حباب بر اثر گرم شدن بیش از

حد مخلوط بوجود میاد.

3) حباب ایجاد شده بر اثر نگهداری رزین اپوکسی و هاردنر در دمای پایین: این مشکل بیشتر برای کسانی بوجود

میاد که قصد استفاده از رزین اپوکسی در کارخانجات مختلف مثل سنگبری ها و یا کارگاههای نجاری برای ساخت

میزهای چوبی را دارند. حتی کفپوش کاران که رزین رو در هوای آزاد نگه داری میکنند که در پاییز و زمستان مشکل

ساز میشود.

 

قیمت رزین پلی یورتان اصفهان

 

افزودنی های ضد حباب در رزین اپوکسی: افزودنی هایی وجود داره که در پروسه تولید اپوکسی و یا هاردنر به اون

اضافه میشه. کار اون به این شکل هست که در صورت تمام نکات بالا (دقت کنید تمام نکات به درستی) اگر بازهم

حباب داخل مخلوط باشه میتونه کمک کنه که حباب به روی سطح بیاد و با حرارت غیر مستقیم قابل از بین بردن

باشه.

نتیجه گیری پس تا اینجا 6 عامل بسیار مهم ایجاد حباب اپوکسی را شناختید و با راه حل این مشکلات آشنا

شدید، نکته ای میخواستم به اون برسم این هست که 5 مورد از مشکلاتی که در بالا ذکر شد به دلیل عامل

انسانی هست نه عامل رزینی!

فروش رزین پلی یورتان تهران

 فروش رزین پلی یورتان تهران

 

 

 

 

 

فروش رزین پلی یورتان تهران

فروش رزین پلی یورتان تهران

 

 

 

 

لیست تعدادی از حلال های رزین

 

تولوئن (Toluene)

زایلین مخلوط (Mix Xylene)

ارتو زایلین (o- Xylene)

بوتیل استات (Butyl Acetate)

اتیل استات (Ethyl acetate)

متیل استات (Methyl acetate)

اتیلن گلیکول (Ethylene glycol)

دی اتیلن گلیکول DEG (Diethylene glycol)

تری اتیلن گلیکول TEG (Triethylene glycol)

اتیل گلیکول استات EGA(Ethylglycolacetate)

مونو پروپیلن گلیکول MPG (Mono propylene glycol)

متیل اتیل کتون MEK (Methyl Ethyl Ketone)

ایزوپروپیل الکلIPA  (IsoPropyl alcohol)

 

خرید رزین پلی یورتان تهران

رزین پلی یورتان:رنگ پلی یورتان بصورت دو جزیی است و بر پایه رزین پلی یورتان تهیه شده و دارای مدت زمان

کوتاهی خشک می شود.پلی یورتان ها اصولابه دلیل داشتن مقاومت بالا در مقابل رطوبت و چسبندگی عالی بر

روی انواع سطوح و پوشش سطوحی که در معرض مستقیم نور خورشید و شرایط سخت آب و هوایی قرار دارند

مورد استفاده قرار می گیرند.پلی یورتان ها از واکنش افزایشی میان گروه های عاملی ایزوسیانات و عامل

هیدروکسیل تشکیل می شوند.

قیمت رزین پلی یورتان تهران

 

 

ترموست چیست در اثر حرارت مواد سخت میشود و در اثر حرارت دادن مجدد تغییر شکل می دهند و به همان

صورت باقی می مانند.

ترموپلاست چیست در اثر حرارت مواد نرم میشود و تغییر شکل میدهد و از بین رفتن حرارت سخت می شود.

 

الاستیک چیست  یک کش نواری در نظر بگیرید هنگامی که کشیده و بعد آزاد کنیم کش نواری به حالت اول بر می

گردد.

رزین آلکیدی بیشتر رنگ‌های روغنی موجود در بازار دارای رزین آلکیدی است. همچنین آلکید را می توانید با رزین

اکلریک مخلوط و استفاده کنید .

رزین آلکیدی روغنی یک لایه مقاوم و با دوام بر روی سطح ایجاد و چوب را در برابر

آب و رطوبت محافظت میکند پس نتیجه میگیریم که این نوع رنگ برای سازه های چوبی که در معرض رطوبت و آب

هستند استفاده میشود

اما توجه داشته باشید این نوع رنگ‌ها به علت نداشتن خصلت هواپذیری ممکن است

چوب خیس باشد و هنگامی که چوب خشک می شود و رطوبت از دست می دهد رنگ تاول می زند.از این نوع

رزین ها برای بازسازی چوبهای قدیمی که رنگ شده‌اند استفاده میشود

 

رزین اپوکسی اصفهان

رزین اپوکسی اصفهان

 

 

 

رزین اپوکسی اصفهان

رزین اپوکسی اصفهان

 

 

سیلیکون‌ها گروه بسیار مفید و پرکار برای پلیمرها هستند. این مواد دارای خواص جالبی در دماهای بالا و پایین

می‌باشند. در مقابل شرایط جوی مانند رطوبت و نور ، مقاومت خوبی دارند و تا دمای ۲۶۰ الی ۳۱۵ درجه

سانتی‌گراد خاصیت لاستیکی خود را حفظ می‌کنند. از سیلیکون‌ها درترکیب رنگ‌ها، صنعت لاستیک و روغن‌های

صنعتی بطور گسترده استفاده می‌شود.

 

فروش رزین اپوکسی اصفهان

 

 

بسیاری از پلیمرهای سیلیکونی مورد استفاده در صنعت، دارای ساختار کلی R۲SiOn می‌باشند. گروه R ممکن

است متیل یا گروه فنیل باشد. بخش عمده پلیمر سیلیکون، دی‌متیل سیلیکون می‌باشد. از گروههای فنیل تنها

برای تولید پلیمرهای ویژه و بهبود خواص پلیمر در دمای پایین استفاده می‌شود. سیلیکان‌ها از واکنش کلر و

سیلان‌ها با آب بدست می‌آیند. با پیرایش گروه انتهایی این پلیمر، می‌توان فراورده‌های گوناگونی از آن تهیه کرد.

 

 

قیمت رزین اپوکسی صنعتی اصفهان

 

 

دامنه کاربرد سیلیکون از دمای ۲۰۰  تا  ۳۲۰ درجه سانتی‌گراد است. نقطه شکنندگی این سیلیکون‌ها در دمای

 

پایین با مقدار فنیل آنها تعیین می‌شود. گروههای فنیل را برای کاهش تبلور در پلیمر وارد می‌کنند. در دمای پایین،

استحکام سیلیکون افزایش می‌یابد و پایین‌تر از نقطه شکنندگی، کشسانی خود را از دست می‌دهد. نقاط

شکنندگی دی‌متیل سیلیکون پایین‌تر از ۵۹- و متیل فنیل پائین‌تر از  ۱۱۵- درجه سانتی‌گراد است.

 

 

قیمت رزین صنعتی اصفهان

 

خصوصیات عمومی سیلیکون‌هاانعطاف‌پذیرعایق آبعایق رطوبتعایق هواعایق صدامقاوم در برابر حرارتمقاوم در برابر

برودت مقاوم در برابر اسیدمقاوم در برابر روغن (چربی)خاصیت نارسایی الکتریسیته

 

این ویژگی‌ها در تمامی انواع سیلیکون‌ها صادق نیست و میزان آن مختلف بوده و توسط تولیدکننده هر سیلیکون

ویژگی‌های آن شرح داده می‌شود. برخی از سیلیکون‌ها نیز برای مصارف بهداشتی بکار می‌روند.

 

جهت ساخت قالب به ساده ترین شکل ممکن می‌توان از این سیلیکون قالبگیری یا RTV2 استفاده کرد. سیلیکون

قالبگیری از جمله موادی است که در ساخت آسان و سریع قالب‌ها بکار می‌رود. این ماده می‌تواند جهت نمونه‌

سازی و اجرای پایلوت پروژه‌ها کمک کننده باشد. بنابراین RTV2 را از جمله مهمترین انواع سیلیکون‌ها در صنعت

می‌توان نام برد.

ویژگی‌های این محصول:نوع: RTV2رنگ‌ها: سفید – بی رنگshore A (سختی): ۲۵ویسکوزیته:

۱۵۰۰۰mPa.sهاردنر (خشک کن): ۵ درصد که به همراه سیلیکون ارسال میگردد.