فروش رزین کاتیونی مشهد

فروش رزین کاتیونی مشهد

 

 

 

فروش رزین کاتیونی مشهد

فروش رزین کاتیونی مشهد

 

رزین متخلخل که داراي روزنه هاي درشت فیزیکی است، با استفاده از روش خاص پلیمریزاسیون قابل تولید می

باشد. این رزین داراي

دونوع روزنه درشت و ریز در حالت متورم است. رزین متخلخل به دو گروه زیر تقسیم می گردد:

1 -رزین با “درجه بهم پیوستگی” نه چندان زیاد که در نتیجه داراي روزنه هاي درشت اندکی بوده و روزنه هاي ریز

آن در حالت تورم خیلی بزرگ می شوند. بنابراین، این نوع رزین جهت استفاده در تصفیه آب مؤثر است. این نوع

رزین از ” رزین بسیار متخلخل  متمایز می باشد.”

کاربردهــای فــراوان ایــن گونــه از مــواد مرکــب )الســتیک- فلــز( بهخصــوص در صنعــت خــودرو بهدلیــل خاصیــت

لرزهگیــری خــوب آنهــا در اواخــر ســال۱۹۳۰ ْباعــث گســترش ایــن صنعــت شــد. در ایــن زمــان بــا اســتفاده از

روش السـتیک سـخت و بـا تهیـه محلـول، الیههای السـتیک بــر روی فلــز قــرار داده میشــدند.

 

قیمت رزین کاتیونی مشهد

 

در بیــن ســال های ۱۹۴۰ تـا ۱۹۵۰ تالشهایـی بـرای ایجـاد پیونـد بیـن السـتیک بـا

فلـز بـه اسـتفاده از ایزوسـیانات صـورت پذیرفـت. در همیـن سـالها بـه کمـک چسـب پیشـرفته بـه نـام کملـوک ۲۲۰

کـه  دانشــمندان موفــق بــه در اواســط ایــن دهــه ســاخته شــد ایجـاد پیونـد السـتیم-فلز شـدند. ایـن چسـب

بـا نـام تجاری کموزیـل توسـط شـرکت هنـکل آلمـان بهصـورت انحصـاری بـه بـازار عرضـه شـد. سـازوکار عملکـرد

ایـن عامـل پیونـد جدیـد بـه گونـه ای اسـت کـه در حین پخـت به طـور همزمان بـا هـر دو الیـه السـتیک و فلـز

واکنـش شـیمیایی می دهـد و موجـب پیونـد ایـن دو مـاده غیـر هـم جنـس می شـود.

 

خرید رزین کاتیونی مشهد

 

ایـن چسـب به گونـه ای طراحـی شـده اسـت کـه پایـداری بسـیار زیــادی در شــرایط دمــای محیــط داشــته باشــد

در بسـیاری از ایـن کاربردهـا الزم اسـت کـه السـتیک در تمـاس بــا ســطح فلــزی قــرار گیــرد تــا قابــل اطمینانتــر

باشــد.

سـطح مشـترک بـا لاســتیک اهمیــت بســزایی دارد. همچنیــن عوامــل پیونــدی مــورد اســتفاده در آمیزههــای

لاســتیکی نیــز بــر چســبندگی تأثیـر گـذار هسـتند

 

0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *