فروش رزین کاتیونی قم

فروش رزین کاتیونی قم 

 

فروش رزین کاتیونی قم

فروش رزین کاتیونی قم

 

پوشـش اپوکسـی سـيليكون امـروزه يـک فنـاوری جديـد در سـاخت پوشش های مقاوم در برابر خوردگی میباشد

اين نوع پوشش ها به دليل داشتن دانسيته شـبكه بـاال از خـواص ضـدخوررگی بـااليی برخـوردار می باشند به

واسـطه طبيعـت آ گريـز رزيـن، پوشـش هـای اپوکسـی ســيليكون خــواص ضــديخ و ضــدخزه از خــود بــروز مــی

دهنــد .

 

قیمت رزین کاتیونی قم 

 

پوشش های اپوکسی سيليكون مناسـ اعمـاد در محـي هـای بسـيار خورنده، پوششهای دريايی )خصوصا باالی خ

آ ( و پوشش های بتن می باشند ساختار شيميايی متداود رزيـن اپوکسـی سـيليكون و نحـوه تشكيل فيلم بر روی

سطح،   پوشش اپوکسی سيليكون به دليل داشتن اپوکسی دارای خـواص مكانيكی خو ، دمای پخـت پـايين،

مقاومـت حلالی بالا، ظرفيـت بارگذاری بالای  رنگدانـه و بـ ه دليـل داشـتن رزيـن سـيليكون دارای خواص مقاومت

دمايی، مقاومت گچیشدن، پايداری جوی و مقاومـت شيميايی بالا میباشد

 

خرید رزین کاتیونی قم

خواص مكانيكی، حرارتی و حفاظتی پوشـش هـای دوجزيـی بـه شدت به نسبت اختالط جزء اصلی و عامل پخت

وابسته است جهـت به دست آوردن نسبت بهينه اختالط رزين و سخت کننده، روش هـای مختلفی در مقالات

گزارش شده است از جمله اين روشها، اسـتفاده DSC2 )می از نمودارهای گرماسنجی پويشی تفاضلی )

باشـد نـونز و همكارانش نشان دادند نسبت اختالط رزين اپوکسی و ايزوفـورن دی آمين اثر قابل توجـه بـر ميـزان

آنتـالپی پخـت و دمـای انتقـاد شيش های به دست آمده از نمودارهای DSC دارد نشان داده شـد کـه

بيشينه دمای انتقاد شيشه های و بيشينه آنتالپی میتواند برای تعيـين نسبت بهينه اختالط دو جـزء مـورد اسـتفاده

قرارگيـرد در تحقيقـی  و همكارانش به وسيله آزمون کشش ديگر لی اثـر نسـبت اخـتلا ط رزين اپوکسی با عامل

پخت دی اتانلآمين را بر ازدياد طود در نقطـه شكست مورد بررسی قراردادند نتايج نشان داد با افزايش ميزان عامل

پخت تا  درصد وزنی ازدياد طود در نقطه شكست به دليل افزايش ميزان اتصالات عرضی افزايش می يابد با افزايش

بيشتر ميزان عامـل پخت به دليل کاهش اتصاالت عرضی، ازدياد طود در نقطـه شكسـت کاهش نشان داد از ايـن رو

بهينـه نسـبت اخـتلاط  درصـد وزنـی معرفی شد

 

0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *