فروش رزین کاتیونی تهران

فروش رزین کاتیونی تهران 

 

فروش رزین کاتیونی تهران

فروش رزین کاتیونی تهران

 

احیاء- این مرحله شامل جریان داشتن آرام ماده احیاء کننده از بین لایه رزین از بالا به پایین می باشد. مقدار ماده

احیاء کننده متناسب با نوع رزین و ناخالصی آب، متفاوت است. داشتن زمان تماس طولانی با محلول ماده احیاء

کننده و نفوذ یکنواخت محلول احیاءکننده بداخل رزین، براي بازده رزین ایده آل می باشد ولی قطع جریان محلول در

این مورد مناسب نیست.

قیمت رزین کاتیونی تهران 

خروج ماده احیاءکننده باقیمانده- پس از اتمام مرحله احیاء ممکن است که هنوز مقداري از ماده احیاء کننده در لایه

هاي رزین باقیمانده باشد. حجم این آب دوبرابر حجم رزین است.

4 -آب کشی- جهت شستشو و خارج نمودن مقادیر اندك محلول احیاء کننده که هنوز باقیمانده و با وجود اتمام

مرحله قبل، تخلیه نگردیده است، مرحله آب کشی باید با استفاده از میزان بیشتري انجام گیرد. این مرحله تا

شستشو و تخلیه کامل محلول احیاء کننده و شروع مرحله کاري ادامه خواهد داشت.

خرید رزین کاتیونی تهران 

مرحله کاري: دراین مرحله آب تصفیه نشده جهت انجام تبادل یون مناسب، از بالا به پایین جریان می یابد. دبی

جریان با توجه به نوع آب تصفیه نشده، متفاوت است. جریان آب باید با سرعت نسبتاً زیاد و تا شروع نشت یون

ادامه یابد. هنگامیکه یون شروع به نشت نماید، جریان آب باید قطع شده و مرحله شستشوي معکوس آغاز

گردد

 

کاهش فشار در حالت جریان داشتن آب و انبساط لایه رزین در حالت شستشوي معکوس، عوامل مهم در طراحی

سیستم تصفیه می باشد. این عوامل به قطر دانه ها و جرم مخصوص رزین و درجه حرارت آب بستگی دارند. قطر

رزین با استفاده از “قطر موثر” و “ضریب یکنواختی” آن مشخص می گرددخواص هیدرولیکی رزین از جمله کاهش

فشار در حالت کار و انبساط لایه رزین در حالت شستشوي معکوس بستگی تنگاتنگ با اندازه ذرات آن دارند. اندازه

ذرات رزین در صنعت عموماً 50-10) مش) است. در برخی از موارد جهت نشان دادن اندازه دانه هاي رزین از نتایح

بدست آمده از روش سرندکردن این ذرات استفاده می شود

 

0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *